Lệ Chi Viên

Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên

Bấy nhiêu năm... nỗi oan khiên chẳng mờ

Bên dòng sông Đuống mộng mơ

Nén nhang kính lễ, câu thơ dâng Người

Mãi như hòn ngọc sáng ngời

Mãi là ngọn cỏ xanh tươi bốn mùa

Vọng vang cầu thỉnh nam mô

Tiếng chuông theo nhịp sóng xô mạn thuyền

Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên

Ngàn năm công đức Thánh hiền... ngàn năm

 Nam sông Đuống

 Ngày 8 tháng 9 năm 2010
0 Responses