Chúc mừng Anh Cả

Tròn thế kỷ

Hơn tám mươi năm hiến dâng cho cách mạng

Trái tim Anh

Hạnh phúc của Anh đâu chỉ của riêng mình

Tâm hồn lớn hòa nhịp cùng đất nước.

Tròn thế kỷ

Hơn tám mươi năm hiến dâng cho Tổ quốc

Niềm tin của Anh trong sức mạnh muôn người

Chiến công của Anh trong chiến thắng nơi nơi

Nhân loại kính yêu kẻ thù khiếp sợ...

Mừng Thămg Long nghìn năm

Chúc mừng Anh trăm tuổi

Lớp lớp chúng tôi tiếp nối bước Anh đi

Vinh quang nào hơn dưới ánh quân kỳ

Luôn có Đảng, Bác dẫn đường chỉ lối.

0 Responses